SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROZŁOGI"

   

PARTER:

POKÓJ NR 1 – DZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

 • Obsługa członków Spółdzielni i członków ich rodzin, tj. prowadzenie korespondencji, udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie prowadzonych spraw finansowych i opłat za lokale;
 • Wydawanie na zewnątrz na potrzeby sądu, banków, komorników, członków Spółdzielni zaświadczeń i informacji finansowo-księgowych dotyczących zajmowanych lokali;
 • Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie opłat czynszowych;
 • Sporządzanie projektów umów dla najemców lokali użytkowych;
 • Naliczanie opłat dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży;
 • Naliczanie i realizowanie wszelkiego rodzaju bonifikat i ulg w opłatach czynszowych;
 • Prowadzenie rejestrów zużycia mediów dla lokali użytkowych ;
 • Rozliczenie kosztów CO, zimnej i ciepłej wody dla lokali użytkowych;
 • Windykacja zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe.

POKÓJ NR 3 – DZIAŁ TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNY

 • Kontakt z Administratorem budynków.
 • Prowadzenie spraw dotyczących likwidacji szkód (np. zalania).
 • Przyjmowanie zgłoszeń o:
  • awariach,
  • stanie sanitarnym budynków,
  • estetyce terenów zielonych,
  • stanie technicznym ciągów pieszo-jezdnych,
  • awariach sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego,
  • stanie technicznym urządzeń na placach zabaw.
 • Przyjmowanie do wykonania odpłatnych drobnych usług i napraw.
 • Potwierdzanie wniosków o zameldowanie osób.
 • Przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 
 • Przyjmowanie oświadczeń o ilości zamieszkałych osób w lokalu.

POKÓJ NR 5 – DZIAŁ SPRAW CZŁONKOWSKICH I MIESZKANIOWYCH

 • Przygotowanie i wydawanie zaświadczeń o członkostwie w Spółdzielni i przysługującym prawie do lokalu.
 • Przygotowanie i wydawanie zaświadczeń do kancelarii notarialnych, urzędów skarbowych, sądów wieczystoksięgowych oraz innych urzędów, banków itp.
 • Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem statusu lokali ze spółdzielczych lokatorskich na spółdzielcze własnościowe.
 • Współpraca z Działem Księgowości w zakresie windykacji należności czynszowych.
 • Prowadzenie rejestrów członków Spółdzielni, ksiąg wieczystych, osób posiadających tytuł prawny do lokalu bez członkostwa Spółdzielni.
 • uzupełnianie wniosku o przyznanie lokalu komunalnego

Pobierz niezbędne druki...


POKÓJ NR 6 – DYREKTOR TECHNICZNY


POKÓJ NR 7 – SEKRETARIAT

 • 7a - GABINET PREZESA ZARZĄDU DYREKTORA SPÓŁDZIELNI

I PIĘTRO:

POKÓJ NR 1 i 2 – KSIĘGOWOŚĆ

 • Prowadzenie rozliczeń finansowych z członkami, a w szczególności rozliczeń związanych z uzyskaniem lub ustaniem członkostwa, uzyskaniem lub ustaniem spółdzielczego prawa do lokalu, zamianą mieszkań lub przekształceniu uprawnień do mieszkania z lokatorskiego na własnościowe;
 • Prowadzenie ewidencji wkładów mieszkaniowych i budowlanych;
 • Dokonywanie rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych;
 • Wprowadzanie stanów wskazań urządzeń pomiarowych do bazy danych programu komputerowego;
 • Prowadzenie rejestrów zużycia mediów z podziałem na poszczególne budynki;
 • Rozliczenie kosztów CO, zimnej i ciepłej wody na członków Spółdzielni;
 • Udzielanie wyjaśnień członkom Spółdzielni o stanie rozliczeń ww. mediów;
 • Udzielanie pisemnych odpowiedzi na stawiane problemy w zakresie rozliczeń wkładów, opłat czynszowych i mediów;

POKÓJ NR 3 – GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wyszukaj na stronie

Twoje Konto Mieszkańca

Zaloguj się
do swojego konta w systemie.

 ZALOGUJ SIĘ

Informacje kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ROZŁOGI"

ul. Lazurowa 14
01-315 Warszawa

NIP 525-001-29-17

Sekretariat/Fax: 22 664 58 60
Dział techniczny: 22 665 37 55

Nr konta bankowego:
17 1020 1185 0000 4502 0012 8538

Godziny otwarcia spółdzielni

Poniedziałek 800-1600
Wtorek 800-1600
Środa   dzień bez
                interesanta

800-1600
Czwartek 800-1800
Piątek 800-1400

Godziny otwarcia kasy

Poniedziałek kasa nieczynna
Wtorek 900-1200
Środa kasa nieczynna
Czwartek 1400-1700
Piątek kasa nieczynna